Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

AutorCpr

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Na temelju članka 21. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, a u skladu sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 139/10.) i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ 78/11.), Ravnatelj Centra 2. siječnja 2012. godine donosi Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja.

O autoru

Cpr administrator