Izvješće o radu i poslovanju u 2014. godini

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2014. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, kao i podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2014. godini na 84. sjednici 5. ožujka 2015. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 14. sjednici 29. travnja 2015. godine.

O autoru

Cpr administrator