Izvješće o radu i poslovanju u 2015. godini

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2015. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluka o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2015. godini na 87. sjednici 22. ožujka 2016. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 21. sjednici 5. srpnja 2016. godine.

O autoru

Cpr administrator