Izvješće o radu i poslovanju u 2016. godini

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2016. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2016. godini na 89. sjednici 23. siječnja 2017. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 26. sjednici 4. travnja 2017. godine.

O autoru

Cpr administrator