Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

AutorCpr

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek je ustanova osnovana u svrhu organiziranja i izvođenja profesionalne rehabilitacije. Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije, što obuhvaća mjere i aktivnosti:

 • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti,
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti,
 • analizu tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad,
 • procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja,
 • radno osposobljavanje, obrazovanje i programe održavanja i usavršavanja radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,
 • informiranje i savjetovanje o mogućnostima koje asistivna tehnologija pruža u radu i učenju,
 • pojedinačne i skupne programe za unapređenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu,
 • informiranje i savjetovanje o primjeni različitih učinkovitih tehnika u učenju i radu,
 • razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije,
 • tehničku pomoć i podršku u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije, praćenje i procjenu rezultata profesionalne rehabilitacije,
 • informiranje i podršku u izvorima financiranja.

O autoru

Cpr administrator