Arhiva kategorije Poslovanje Centra

AutorCpr

Financijsko izvješće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2018. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Financijska izvješća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek (dokumenti):

PR-RAS 31.12. 2018. 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE CPR OSIJEK ZA 2018. 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE sa 31.12.2018.

 

 

 

 

 

AutorCpr

Financijski plan za razdoblje 2019.-2021.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

CPR OSIJEK -FINANCIJSKI PLAN 2019.-2021.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2019. godinu

3-cifreni financijski plan za 2019.-2021.

AutorCpr

III. rebalans financijskog plana za 2018. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

III Rebalans financijskog plana za 2018. godinu

AutorCpr

98. sjednica Upravnog vijeća

Danas, 04. lipnja 2018. godine, održana je 98. sjednica Upravnog vijeća na kojoj je donesena Odluka o usklađivanju osnovice za izračun plaća radnicima. Naime, Odlukom je postojeća osnovica povećana u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama. Isto tako, razmatrana su i druga pitanja vezana uz prijenos osnivačkih prava na Republiku Hrvatsku kao i dinamiku usklađivanja sa strukturom i propisima i drugim aktima koji se primjenjuju za službenike i namještenike u javnim službama.

 

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2017. godini

Skupština Osječko-baranjske županije na 11. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. god. prihvatila je Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2017. god.

Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2017. god.