Arhiva kategorije Financijska izvješća

AutorCpr

Financijsko izvješće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2018. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Financijska izvješća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek (dokumenti):

PR-RAS 31.12. 2018. 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE CPR OSIJEK ZA 2018. 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE sa 31.12.2018.

 

 

 

 

 

AutorCpr

Financijsko izvješće za 2017. god.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Financijskog izvješća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2017. god. na 96. sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. siječnja 2018. god.

 

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2016. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2016. godini na 89. sjednici 23. siječnja 2017. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 26. sjednici 4. travnja 2017. godine.

AutorCpr

Financijski plan za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Na 88. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 3. studenoga 2016. godine, donesena je Odluka o usvajanju Financijskog plana Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Dokumenti:

AutorCpr

Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu

Na 88. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 3. studenoga 2016. godine, donesena je Odluka o usvajanju Rebalansa Plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2016. godinu.

Dokumenti: