Arhiva kategorije Financijska izvješća

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2014. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, kao i podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2014. godini na 84. sjednici 5. ožujka 2015. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 14. sjednici 29. travnja 2015. godine.

AutorCpr

Plan nabave za 2015. godinu

Na 83. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 10. prosinca 2014. godine, kao dio Financijskog plana Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za razdoblje od 2015. do 2017. godine, usvojen je Plan nabave roba, radova i usluga Centra za profesionalnu reahbilitaciju Osijek za 2015. godinu.

Dokumenti:

AutorCpr

Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2015. do 2017. godine

Na 83. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 10. prosinca 2014. godine, donesena je Odluka o usvajanju Financijskog plana poslovanja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za razdoblje od 2015. do 2017. godine.

Dokumenti:

 

AutorCpr

Rebalans plana prihoda i rashoda za 2014. godinu

Na 83. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 10. prosinca 2014. godine, donesena je Odluka o usvajanju Rebalansa plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2014. godinu.

Dokumenti:

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2013. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, kao i podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2013. godini na 80. sjednici 30. ožujka 2014. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 8. sjednici 20. svibnja 2014. godine.

AutorCpr

Plan nabave za 2014. godinu

Upravno vijeće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek usvojilo je na 79. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine Plan nabave roba, radova i usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2014. godinu.

Dokumenti: