Arhiva kategorije Usluge Centra

AutorCpr

Smještaj korisnika usluga profesionalne rehabilitacije

Svi korisnici usluga profesionalne rehabilitacije izvan Osijeka, za vrijeme trajanja obrade u Centru, imaju mogućnost korištenja usluge smještaja u našem novouređenom apartmanu potpuno prilagođenom potrebama osoba sa invaliditetom. U slučaju potrebe, molimo da pri dogovaranju termina obrade sa našim Stručnim timom zatražite smještaj. Isto tako, s obzirom da je apartman dvoposteljni, u slučaju potrebe moguć je i smještaj 1 osobe u pratnji.

Ovu uslugu Centar Osijek osigurao je u suradnji sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Zagreb.

Ističemo da je smještaj za korisnike (kao i pratitelja) besplatan.

U nastavku možete pogledati nekoliko fotografija apartmana.

 CYMERA_20160711_095706                          CYMERA_20160711_095845

  CYMERA_20160711_095751                          CYMERA_20160711_095743

AutorCpr

USLUGA 1.1. Rehabilitacijska procjena – utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad

Usluga je usmjerena na cjelovitu procjenu osobe s invaliditetom zbog utvrđivanja stupnja poteškoća i prepreka u zapošljavanju i radu. Usluga obuhvaća aktivnosti:

 • utvrđivanje utjecaja invaliditeta na radnu sposobnost (medicinski status),
 • utvrđivanje socijalne situacije/motivacije (socijalna anamneza),
 • utvrđivanje prijašnjeg radnog iskustva (profesionalna anamneza),
 • psihološku procjenu (psihodijagnostika).

Cilj usluge je utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad zaposlenim i nezaposlenim osoba s invaliditetom koje do sada nisu ispunile kriterije za upis u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ciljne skupine su sve zaposlene i nezaposlene osobe koje do sada nisu ispunile kriterij za upis u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom i koje je naručitelj uputio na rehabilitacijsku procjenu radi utvrđivanja invaliditeta u odnosu na rad.

Vrijeme trajanja usluge je dva dana, do 6 sati na dan.

Stupanj invaliditeta u odnosu na rad određuje se pomoću ljestvice od pet stupnjeva (0 do 4) opisane u Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/2018).

Zaposlene osobe

Zaposlene osobe podnose zahtjev za utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad nadležnom centru za profesionalnu rehabilitaciju u kojem se mogu i informirati  o uvjetima procjene.

Nezaposlene osobe

Nezaposlene osobe podnose zahtjev za utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Za utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad, treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad,
 • Podaci o socijalno materijalnom statusu koje ispunjava podnositelj zahtjeva,
 • Radna anamneza,
 • medicinska dokumentacija (otpusna pisma, povijesti bolesti, specijalistički nalazi i nalazi laboratorijskih pretraga i sl.) ne starija od 6 mjeseci, osim za poremećaje i bolesti utvrđene ranije, a kod kojih se ne očekuje bitna promjena
 • ranije izdane isprave o utvrđenim mentalnim, tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima i bolestima (rješenje o tjelesnom oštećenju, razne potvrde, odluke i dr.)
 • za nezaposlene podnositelje zahtjeva iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji su prošli obradu psihofizičkog stanja radi utvrđivanja preostale radne sposobnosti te upućivanja u selekcijski postupak za zapošljavanje i obrazovanje, dokumentacija o rezultatima te obrade.

Adresa za dostavu zahtjeva i ostale dokumentacije:

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Služba za profesionalnu rehabilitaciju

A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb.

Procjenu invaliditeta u odnosu na rad provode centri za profesionalnu rehabilitaciju. Na temelju pozitivnog nalaza i mišljenja, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom izdaje Uvjerenje o utvrđenom invaliditetu u odnosu na rad koje se dostavlja podnositelju zahtjeva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo radi evidencije u Registru o osobama s invaliditetom.

preuzeto sa Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

 

AutorCpr

USLUGA 1. Rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa

Rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa je početna faza u procesu profesionalne rehabilitacije te podrazumijeva individualno utvrđivanje trenutačnog stanja osobe s invaliditetom (sveobuhvatnu dijagnostiku).

Usluga je usmjerena na cjelovitu procjenu osobe s invaliditetom i to na:

 • utvrđivanje utjecaja invaliditeta na radnu sposobnost (medicinski status),
 • utvrđivanje socijalne situacije/motivacije (socijalna anamneza),
 • utvrđivanje prijašnjeg radnog iskustva (profesionalna anamneza),
 • psihološku procjenu (psihodijagnostika),
 • utvrđivanje postojećih školskih znanja i znanja rada na računalu,
 • procjenu radnog funkcioniranja.

Na temelju cjelovite procjene utvrđuje se invaliditet u odnosu na rad, mogućnost uključivanja osobe s invaliditetom u radni proces, obrazovanje/osposobljavanje/usavršavanje ili druge usluge profesionalne rehabilitacije.

Cilj usluge je utvrđivanje daljnjih aktivnosti i mjera koje su potrebne za osmišljavanje plana profesionalne rehabilitacije i poboljšanje mogućnosti za razvoj profesionalne karijere. Rehabilitacijska procjena osnova je za davanje mišljenja o mogućnostima, vrsti i načinu profesionalne rehabilitacije te za izradu Individualnog plana profesionalne rehabilitacije.

Ciljne skupine su sve kategorije osoba s invaliditetom od 15-e godine života koje je uputio naručitelj usluge radi utvrđivanja mogućnosti njihovog uključivanja u radni proces, obrazovanje/osposobljavanje/usavršavanje ili druge usluge profesionalne rehabilitacije.

Vremensko trajanje usluge ovisi o složenosti problematike i potrebama osobe s invaliditetom. U provođenju usluge sudjeluju svi članovi stručnog tima. Usluga se provodi pet dana, do šest sati na dan (maksimalno 30 sati tjedno).

AutorCpr

USLUGA 3. Izrada perspektiva

Usluga izrade perspektiva obuhvaća aktivnosti i metode kojima se kroz individualni i grupni rad pomaže korisniku u odabiru najprikladnijeg programa obrazovanja, odnosno osposobljavanja. Provodi se nakon rehabilitacijske procjene.

Usluga Izrada perspektiva sastoji se od opće profesionalne orijentacije, analize zanimanja i pronalaženja zanimanja.

Cilj usluge je osmisliti individualni plan obrazovanja i rehabilitacije koji je prilagođen situaciji pojedinca uzimajući u obzir njegove interese, sposobnosti, prethodno stečena znanja i vještine, zdravstvena ograničenja, situaciju na regionalnom tržištu rada te smjernice naručitelja vezane uz financiranje.

Provediva poslovna perspektiva razrađuje se zajedno s korisnikom i na kraju moraju biti ponuđene barem dva moguća zanimanja.

Vremensko trajanje usluge je petnaest dana: u prvih pet dana provodi se opća profesionalna orijentacija, sljedećih pet dana analiza zanimanja, a zadnjih pet dana pronalaženje zanimanja.

Ciljna skupina su osobe s invaliditetom od 15-e godine života koje je uputio naručitelj usluge radi utvrđivanja provedive poslovne perspektive.

Uvjeti za uključivanje u uslugu su završeno obavezno obrazovanje i završena usluga rehabilitacijske procjene, ukoliko je individualnim planom profesionalne rehabilitacije predloženo uključivanje u navedenu uslugu radi detaljnije procjene područja profesionalnih interesa korisnika.

AutorCpr

USLUGA 4. Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja

Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja stručni je postupak kojim se na sustavan način utvrđuje popis poslova na određenom radnom mjestu, uvjeti rada s posebnim naglaskom na opasnosti kojima je potencijalni zaposlenik izložen tijekom obavljanja posta te zahtjevi koji se moraju zadovoljiti.

Analizom radnog mjesta prikupljaju se informacije o radnom mjestu: opći podaci o radnom mjestu, uvjeti organizacije rada i ocjena radnih aktivnosti i odgovornosti, detaljan opis radnog mjesta i radnih postupaka, zahtjevi i uvjeti rada, tjelesne aktivnosti i položaji pri radu, procjena senzornih, psihomotornih i drugih osobina i svojstava potrebnih za rad, potrebna znanja i vještine koje radno mjesto zahtjeva, mogućnosti prilagodbe radnog mjesta te mogućnosti rada osoba s invaliditetom na radnom mjestu ovisno o oštećenju

Svrha usluge procijeniti je usklađenost radnog mjesta s preostalim radnim i općim sposobnostima osobe s invaliditetom te njezinim iskustvima, znanjima i vještinama stečenim poslom ili osposobljavanjem.

Cilj usluge je izrada analize u kojoj će se iznijeti preporuke i rješenja na osnovu kojih se može osigurati siguran rad zaposlene osobe na određenom radnom mjestu i u određenom radnom okruženju.

Provedba pojedinih elemenata usluge može služiti kao temelj za izradu plana arhitektonske i tehničke prilagodbe, utvrđivanje radne učinkovitosti osoba s invaliditetom i utvrđivanje potrebne stručne podrške na određenom radnom mjestu i radnoom okruženju.

Vremensko trajanje za provedbu usluge je od 20 do 40 sati.

Ciljne skupine su osobe s invaliditetom koje se u procesu profesionalne rehabilitacije uključuju u osposobljavanje ili zapošljavanje na određenom radnom mjestu i poslodavci koji zapošljavaju osobu s invaliditetom i/ili imaju potrebu za osiguravanjem što sigurnijih uvjeta svojim zaposlenicima ili za promjenom radnog mjesta osobi s invaliditetom ili planiraju zaposliti osobu s invaliditetom na određenom radnom mjestu.

AutorCpr

USLUGA 5. Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programom

U uslugu se uključuju korisnici nakon provedene usluge Rehabilitacijska procjena ili usluge Izrada perspektiva.

Provodi se u situacijama kada Centar izvodi uslugu u suradnji s nekom drugom ustanovom zbog čega su potrebni kontinuirano praćenje i stručna podrška korisniku ili se predviđa da je korisniku tijekom provođenja profesionalne rehabilitacije potreban specifičan oblik stručne podrške prilagođen individualnim potrebama.

Usluga se provodi individualno na temelju timski izrađenog Plana individualne stručne podrške i praćenja tijekom obrazovanja/osposobljavanja/usavršavanja kojim se definira: cilj stručne podrške i praćenja tijekom procesa obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja, vrsta stručne podrške te odgovarajuće metode i tehnike, provoditelj stručne podrške i praćenja i način protoka informacija između provoditelja, korisnika i obrazovne ustanove ili poslodavca.

Vremensko trajanje usluge je do 24 sata na mjesec.

Ciljna skupina su osobe s invaliditetom od 15-e godine života koje su upućene na obrazovanje i osposobljavanje ili usavršavanje s obrazovnim programom u neku od obrazovnih institucija i/ili osobe koje tijekom obrazovanja i usavršavanja ili osposobljavanja trebaju specifičnu sustavnu pomoć u učenju, stručno vođenje i podršku.

AutorCpr

USLUGA 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba) te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)

Usluga podrazumijeva prijedloge mjera za prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša, te prilagodbu opreme i sredstava za rad koji na razini konkretnog posla smanjuju opterećenje, zahtjeve i različite štetne utjecaje i tako posredno povećavaju radnu učinkovitost osobe s invaliditetom.

Provedba usluge je osnova za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada.

Prilagodbe uključuju prilagodbu svih aspekata radnog mjesta i radnog okoliša: fizičkih, tehničkih, organizacijskih, kognitivnih, psihosocijalnih i dr. Uključuje i grubu procjenu visine troškova potrebnih za prilagodbu radnog mjesta i okruženja.

Uvjeti za provedbu usluge su provedeni elementi Usluge 1. i Usluge 4.

Cilj usluge je povećanje mogućnosti uspješnog zapošljavanja i zadržavanja posla, povećanje radne učinkovitosti, izdržljivosti i samostalnosti u radu, povećanje mogućnosti za sigurno obavljanje posla, razumna prilagodba rada osobi s invaliditetom i sprečavanje pogoršanja zdravstvenog stanja.

Vremensko trajanje provođenja usluge je do 20 sati  na pojedinom radnom mjestu.

Ciljna skupina su osobe s invaliditetom od 15-e godine života koje za učinkovito, sigurno i zdravo uključivanje u rad trebaju prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša te prilagođenu opremu i sredstva za rad.

AutorCpr

Usluga 10. Procjena radne učinkovitosti

Usluga Procjena radne učinkovitosti namijenjena je ostvarivanju subvenicije plaće za osobe s invaliditetom zbog smanjene radne učinkovitosti koja je posljedica invaliditeta u skladu s Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15., 13/15.).

Uz to, ova usluga je i osnova za procjenu mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom.

Procjena radne učinkovitosti temelji se na usporedbi ostvarenja radnih rezultata osobe s invaliditetom i zaposlenih na uobičajenim radnim mjestima ili drugim usporedivim radnim mjestima na kojima je osoba s invaliditetom zaposlena ili se na njemu osposobljava za rad.

Postupak procjene radne učinkovitosti nezaposlene osobe s invaliditetom provodi se kao završna faza profesionalne rehabilitacije – po završetku osposobljavanja na konkretnom radnom mjestu ili zapošljavanju na istom radnom mjestu.

U postupku utvrđivanja razloga smanjene radne učinkovitosti osoba s invaliditetom potrebno je isključiti čimbenike koji nisu rezultat njihova invaliditeta, a mogu utjecati na manju radnu učinkovitost. Navedeni čimbenici mogu biti neprimjereno obrazovanje, nedovoljna osposobljenost za rad ili nepoštovanje pravila o sigurnom i zdravom radu od strane poslodavaca i/ili osoba s invaliditetom, te rad na neadekvatnom radnom mjestu u odnosu na invaliditet pojedinca.

Vremensko trajanje usluge je 20 sati za svakog pojedinog korisnika.

Usluga je namijenjena nezaposlenim ili zaposlenim osobama s invaliditetom koje ne postižu punu radnu učinkovitost. Može se rabiti za zaposlene osobe s invaliditetom kod kojih je došlo do znatnih promjena u njihovoj radnoj učinkovitosti, kao i za osobe koje su uključene u programe socijalnog uključivanja, a kod kojih se razina radne učinkovitosti povećala do te mjere da je moguće očekivati dostizanje radnog učinka dovoljnog za zapošljavanje pod posebnim uvjetima ili na otvorenom tržištu rada.