Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama kroz otvorenost i javnost djelovanja tijela javne vlasti.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama koji možete poslati:

 • na adresu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2, 31000 Osijek,
 • na broj faxa (031) 208 310,
 • elektroničkom poštom na informacije@cpr.hr,
 • donijeti osobno u Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek radnim danom od 9 do 15 sati.

Ukoliko se informacija ne traži putem propisanog obrasca nego usmeno ili telefonom ((031) 208 308), sastavit će se službena bilješka, a ako je zahtjev podnesen elektroničkim putem, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razlog zbog kojih traži pristup informacijama, a u Zahtjevu može predložiti i način na koji će Centar učiniti informaciju dostupnom.

Informacija će se korisniku koji je podnio zahtjev ustupiti na jedan od sljedećih načina:

 • neposrednim davanjem informacije,
 • davanjem informacije pisanim putem,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju ili
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Naknada za pristup informacijama

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Centar od korisnika može tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Povjerenica za informiranje donijela je Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14.).

Rokovi

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Centar će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Centar će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Centar će odbaciti zahtjev rješenjem.

Ako Centar ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odogode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tom tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je Centar trebao odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji:

 1. ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti,
 2. ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
 3. ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije,
 4. ako je dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa.

O produženju rokova Centar će bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana, od dana zaprimanja urednog zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge za produženje roka.

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Centar je obavezan odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija Centra od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo Centar će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Centar nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora navesti: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište, te informacije koje želi ponovno upotrijebiti, način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija i svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija jednaki su rokovima za pristup informacijama.

Propisane obrasce možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Službenica za informiranje Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Odlukom Ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek imenovana je Marija Rogić, magistra politologije kao mjerodavna osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenica za informiranje.

Više o pravu na pristup informacijama možete doznati na internet stranicama Povjerenice za informiranje www.pristupinfo.hr.