Arhiva oznake Financijska izvješća

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2015. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluka o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2015. godini na 87. sjednici 22. ožujka 2016. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 21. sjednici 5. srpnja 2016. godine.

AutorCpr

Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2015. godinu

Na 86. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 17. prosinca 2015. godine, donesena je Odluka o usvajanjuRebalansa Financijskog plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2015. godinu.

Dokumenti:

AutorCpr

Rebalans Plana nabave za 2015. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti te je Centar donio Rebalan Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

AutorCpr

Plan nabave za 2016. godinu

Na 85. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 24. rujna 2015. godine, kao dio Financijskog plana poslovanja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za razdoblje od 2016. do 2018. godine, usvojen je Plan nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2016. godinu.

Dokumenti:

AutorCpr

Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Na 85. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 24. rujna 2015. godine, donesena je Odluka o usvajanju Financijskog plana poslovanja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za razdoblje od 2016. do 2018. godine.

Dokumenti:

AutorCpr

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u 2015. godini

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08. do 136/12.) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 24/13.) i članka 19. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek na 85. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine donijelo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za I. polugodište 2015. godine.

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2014. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, kao i podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2014. godini na 84. sjednici 5. ožujka 2015. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 14. sjednici 29. travnja 2015. godine.

AutorCpr

Plan nabave za 2015. godinu

Na 83. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 10. prosinca 2014. godine, kao dio Financijskog plana Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za razdoblje od 2015. do 2017. godine, usvojen je Plan nabave roba, radova i usluga Centra za profesionalnu reahbilitaciju Osijek za 2015. godinu.

Dokumenti:

AutorCpr

Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2015. do 2017. godine

Na 83. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 10. prosinca 2014. godine, donesena je Odluka o usvajanju Financijskog plana poslovanja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za razdoblje od 2015. do 2017. godine.

Dokumenti:

 

AutorCpr

Rebalans plana prihoda i rashoda za 2014. godinu

Na 83. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 10. prosinca 2014. godine, donesena je Odluka o usvajanju Rebalansa plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2014. godinu.

Dokumenti: