Ljude ne možemo ničemu poučiti; možemo im samo pomoći da to otkriju u sebi. – Galileo Galilei

CENTAR ZA

PROFESIONALNU REHABILITACIJU

OSIJEK

Što je Centar?

Svojom djelatnošću Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek nastoji odgovoriti na socijalne potrebe lokalne zajednice i pridonijeti njenom razvitku.

 

 

Tvrđa 2

O nama

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek osnovan je još 1976. godine, a Odlukom Skupštine Osječko-baranjske županije 1995. godine preoblikovan je u javnu ustanovu čiji je osnivač Osječko-baranjska županija.

Slijedom Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13. i 152/14.) Županija kao osnivač Centra prenijela je 40% svojih osnivačkih prava na Republiku Hrvatsku bez naknade 7. srpnja 2015. godine te je, sukladno tome, 28. rujna 2015. godine zaključen Ugovor o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza.

Prijenosom udjela Centar je svoju djelatnost uskladio sa zakonskim odredbama te je preuzeo status regionalnog centra nadležnog za obavljanje povjerenih mu poslova za područje pet županija i to: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska.

Osnovna je djelatnost Centra pružanje usluga profesionalne rehabilitacije, ali i pružanje usluga socijalne skrbi žrtvama nasilja u obitelji te obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje.

vizija i misija

Vizija i misija

Vizija je Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek biti aktivan sudionik u lokalnoj zajednici pružanjem usluga čiji je cilj socijalna i ekonomska jednakost i dobrobit osjetljivih skupina.

Kroz interdisciplinaran rad stručnjaka, podupiran dugogodišnjim iskustvom, misija Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek provođenje je aktivnosti usmjerenih na osposobljavanje i osnaživanje osoba s invaliditetom s ciljem njihova održivog uključivanja na tržište rada kao i skrb o žrtvama obiteljskog nasilja, praćeno informiranjem i senzibiliziranjem javnosti u cilju socijalne uključenosti i poticanja jednakih mogućnosti.

Tvrđa 1

Osobna iskaznica

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Osijek, Tadije Smičiklasa 2

OIB: 57200304958

IBAN: HR9424020061100554128

Ustanova je registrirana pri Trgovačkom sudu u Osijeku pod brojem 030000598


Radno vrijeme

od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30

Telefon: (031)208-308

Fax: (031)208-310

E-mail: cpr@cpr.hr

DJELATNOST CENTRA

katalog informacija

Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama kroz otvorenost i javnost djelovanja tijela javne vlasti.

Više informacija o poslovanju Centra i novosti možete saznati na sljedećoj poveznici:

Poslovanje Centra
prof. rehab.

Profesionalna rehabilitacija

Profesionalna rehabilitacija skup je rehabilitacijsko-edukativnih, socijalnih, psiholoških, pravnih, radno-tehnoloških i tehničkih, te gospodarskih mjera usmjerenih na stjecanje radnih znanja, vještina i navika programski usmjerenih prema što bržem uključivanju osobe s invaliditetom u rad u struci ili zanimanju gdje će postizati najpovoljniji radni učinak s najmanjim izgledom da dođe do daljnjeg narušavanja njezinih preostalih radnih i općih sposobnosti.

Usluge profesionalne rehabilitacije provode se za zaposlene i nezaposlene osobe s invaliditetom, a mogu se provoditi i za druge osjetljive skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom temeljna je razvojna institucija sustava profesionalne rehabilitacije, a usluge profesionalne rehabilitacije obavlja Centar za profesionalnu rehabilitaciju.

Postupak profesionalne rehabilitacij pokreće i financira naručitelj usluge te odlučuje o provedbi daljnjih mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.

mjere pr

Mjere i aktivnosti

Profesionalna rehabilitacija obuhvaća sljedeće mjere i aktivnosti:

 • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti,
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti,
 • analizu tržipta rada, mogućnost zapošljavanja i uključenja u rad,
 • procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja,
 • radno osposobljavanje, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i programe za održavanja i usavršavanja radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,
 • informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu,
 • pojedinačne i skupne programe za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu,
 • savjetodavne prijedloge o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene,
 • pretprofesionalno učenje, planiranje i primjenu odabrane tehnologije,
 • razvoj motivacije i osposobljavanja osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije,
 • tehničku pomoć, podršku, praćenje i procjenu rezultata,
 • informiranje i podršku u izvorima financiranja.
stručni tim

Stručni tim

Sve usluge profesionalne rehabilitacije vodi, usklađuje i evaluira  stručni tim. Članovi stručnog tima su stručni radnici, radni instruktori i radni instruktori za asistivnu tehnologiju.

Stručni tim  Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek čine socijalni radnik, psiholog, doktor specijalist medicine rada, pravnik, rehabilitator i po potrebi drugi stručnjaci.

Stručni tim razvija suradnju sa svim relevantnim institucijama i organizacijama civilnog društva u cilju unapređenja sustava i pružanja usluge svakom rehabilitantu.

Svakom rehabilitantu se u procesu rehabilitacije dodjeljuje voditelj slučaja koji je ključna osoba koja upravlja svim aktivnostima vezanim uz rehabilitanta vodeći pri tom računa o interesu rehabilitanta, ustanove i čitavog društva. Krajnji cilj postupka je pružanje usluga bez zapreka.

usluge

Usluge profesionalne rehabilitacije

USLUGA 1. Rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa

USLUGA 1.1. Rehabilitacijska procjena – utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad

USLUGA 2. Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije

USLUGA 3. Izrada perspektiva

USLUGA 4. Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja

USLUGA 5. Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programom

USLUGA 6. Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju

USLUGA 7. Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (radni centar)

USLUGA 8. Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (virtualna radionica)

USLUGA 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba) te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)

USLUGA 10. Procjena radne učinkovitosti

USLUGA 11. Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu

USLUGA 12. Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom

dokumenti

Važniji dokumenti

 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»NN«, 157/13152/14 i 39/18)
 • Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (»NN«, 75/18)
 • Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»NN«, 75/18)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (»NN«, 75/18)
 • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»NN«, 75/18)
 • Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»NN«, 75/18)
 • Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije
poveznice

Važnije poveznice

Galerija

Pitajte nas

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Kontakt

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša Poruka