Ljude ne možemo ničemu poučiti; možemo im samo pomoći da to otkriju u sebi. – Galileo Galilei

CENTAR ZA

PROFESIONALNU REHABILITACIJU

OSIJEK

Što je Centar?

Svojom djelatnošću Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek nastoji odgovoriti na socijalne potrebe lokalne zajednice i pridonijeti njenom razvitku.

 

 

Tvrđa 2

O nama

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek osnovan je još 1976. godine, a Odlukom Skupštine Osječko-baranjske županije 1995. godine preoblikovan je u javnu ustanovu čiji je osnivač Osječko-baranjska županija.

Slijedom Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13. i 152/14.) Županija kao osnivač Centra prenijela je 40% svojih osnivačkih prava na Republiku Hrvatsku bez naknade 7. srpnja 2015. godine te je, sukladno tome, 28. rujna 2015. godine zaključen Ugovor o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza.

Prijenosom udjela Centar je svoju djelatnost uskladio sa zakonskim odredbama te je preuzeo status regionalnog centra nadležnog za obavljanje povjerenih mu poslova za područje pet županija i to: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska.

Osnovna je djelatnost Centra pružanje usluga profesionalne rehabilitacije, ali i pružanje usluga socijalne skrbi žrtvama nasilja u obitelji te obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje.

vizija i misija

Vizija i misija

Vizija je Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek biti aktivan sudionik u lokalnoj zajednici pružanjem usluga čiji je cilj socijalna i ekonomska jednakost i dobrobit osjetljivih skupina.

Kroz interdisciplinaran rad stručnjaka, podupiran dugogodišnjim iskustvom, misija Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek provođenje je aktivnosti usmjerenih na osposobljavanje i osnaživanje osoba s invaliditetom s ciljem njihova održivog uključivanja na tržište rada kao i skrb o žrtvama obiteljskog nasilja, praćeno informiranjem i senzibiliziranjem javnosti u cilju socijalne uključenosti i poticanja jednakih mogućnosti.

Tvrđa 1

Osobna iskaznica

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Osijek, Tadije Smičiklasa 2

OIB: 57200304958

IBAN: HR9424020061100554128

Ustanova je registrirana pri Trgovačkom sudu u Osijeku pod brojem 030000598


Radno vrijeme

od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30

Telefon: (031)208-308

Fax: (031)208-310

E-mail: cpr@cpr.hr

DJELATNOST CENTRA

katalog informacija

Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama kroz otvorenost i javnost djelovanja tijela javne vlasti.

Više informacija o poslovanju Centra i novosti možete saznati na sljedećoj poveznici:

Poslovanje Centra
prof. rehab.

Profesionalna rehabilitacija

Profesionalna rehabilitacija skup je rehabilitacijsko-edukativnih, socijalnih, psiholoških, pravnih, radno-tehnoloških i tehničkih, te gospodarskih mjera usmjerenih na stjecanje radnih znanja, vještina i navika programski usmjerenih prema što bržem uključivanju osobe s invaliditetom u rad u struci ili zanimanju gdje će postizati najpovoljniji radni učinak s najmanjim izgledom da dođe do daljnjeg narušavanja njezinih preostalih radnih i općih sposobnosti.

Usluge profesionalne rehabilitacije provode se za zaposlene i nezaposlene osobe s invaliditetom, a mogu se provoditi i za druge osjetljive skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom temeljna je razvojna institucija sustava profesionalne rehabilitacije, a usluge profesionalne rehabilitacije obavlja Centar za profesionalnu rehabilitaciju.

Postupak profesionalne rehabilitacij pokreće i financira naručitelj usluge te odlučuje o provedbi daljnjih mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.

mjere pr

Mjere i aktivnosti

Profesionalna rehabilitacija obuhvaća sljedeće mjere i aktivnosti:

 • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti,
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti,
 • analizu tržipta rada, mogućnost zapošljavanja i uključenja u rad,
 • procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja,
 • radno osposobljavanje, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i programe za održavanja i usavršavanja radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,
 • informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu,
 • pojedinačne i skupne programe za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu,
 • savjetodavne prijedloge o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene,
 • pretprofesionalno učenje, planiranje i primjenu odabrane tehnologije,
 • razvoj motivacije i osposobljavanja osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije,
 • tehničku pomoć, podršku, praćenje i procjenu rezultata,
 • informiranje i podršku u izvorima financiranja.
stručni tim

Stručni tim

Usluge profesionalne rehabilitacije provode stručni radnici i radni instruktori. Stručni tim vodi, usklađuje i evaluira svaki pojedinačni slučaj.

Stručni tim Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek čini socijalni radnik, psiholog, doktor specijalist medicine rada, pravnik, te po potrebi pojedinačnog slučaja i drugi stručnjaci.

Uz to, Stručni tim Centra razvija suradnju sa svim relevantnim institucijama i organizacijama civilnog društva u cilju unaprjeđenja sustava i pružanja najkompetentnije usluge svakom pojedinom rehabilitantu.

Svakom rehabilitantu se u procesu rehabilitacije dodjeljuje voditelj slučaja koji je ključna osoba koja upravlja svim aktivnostima vezanim uz rehabilitanta vodeći pri tom računa o interesu rehabilitanta, interesu ustanove i interesu čitavog društva, a krajnji cilj postupka osiguranje je pružanja usluga korisnicima bez zastoja i zapreka.

usluge

Usluge

Standardima usluga profesionalne rehabilitacije propisano je 10 usluga:

Usluga 1. Rehabilitacijska procjena o razini radne sposobnosti, znanja, radnih navika i profesionalnih interesa

Usluga 2. Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije

Usluga 3. Izrada perspektiva

Usluga 4. Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja

Usluga 5. Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programom

Usluga 6. Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i u radnom okružanju

Usluga 7. Jačanje radnih potencijala i profesionalnih komeptencija (Radni centar)

Usluga 8. Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Virtualna radionica)

Usluga 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba) te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)

Usluga 10. Procjena radne učinkovitosti

dokumenti

Važniji dokumenti

 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14.)
 • Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.)
 • Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 97/14., 2/15.)
 • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15., 13/15.)
 • Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.)
 • Standardi usluga profesionalne rehabilitacije
 • Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije
poveznice

Važnije poveznice

Galerija

Pitajte nas

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

 • Adresa: Osijek, Tadije Smičiklasa 2
 • Telefon: 031 208 308
 • Fax: 031 208 310
 • Email:

Kontakt

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša Poruka