Mjesečne arhive veljača 2019

AutorCpr

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek je ustanova osnovana u svrhu organiziranja i izvođenja profesionalne rehabilitacije. Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije, što obuhvaća mjere i aktivnosti:

 • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti,
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti,
 • analizu tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad,
 • procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja,
 • radno osposobljavanje, obrazovanje i programe održavanja i usavršavanja radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,
 • informiranje i savjetovanje o mogućnostima koje asistivna tehnologija pruža u radu i učenju,
 • pojedinačne i skupne programe za unapređenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu,
 • informiranje i savjetovanje o primjeni različitih učinkovitih tehnika u učenju i radu,
 • razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije,
 • tehničku pomoć i podršku u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije, praćenje i procjenu rezultata profesionalne rehabilitacije,
 • informiranje i podršku u izvorima financiranja.
AutorCpr

Profesionalna rehabilitacija

Profesionalnu rehabilitaciju čine različite aktivnosti usmjerene na profesionalno i radno osposobljavanje, zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom.

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju može ostvariti osoba kojoj je prema posebnom propisu utvrđen status osobe s invaliditetom te time ispunjava uvjete za upis u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Pravo na profesionalnu rehabilitaciju je pravo osobe s invaliditetom na korištenje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđenih individualnim planom profesionalne rehabilitacije. 

Provedba profesionalne rehabilitacije definirana je kao javna služba. Provoditelji usluga profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom su centri za profesionalnu rehabilitaciju.  Izabrani provoditelji profesionalne rehabilitacije obvezni su usluge provoditi sukladno donesenim Standardima usluga profesionalne rehabilitacije koji su sastavni dio Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

AutorCpr

Usluge Centra

Usluge profesionalne rehabilitacije obavljaju centri za profesionalnu rehabilitaciju na način i u opsegu koji je utvrđen Standardima usluga profesionalne rehabilitacije koji su sastavni dio Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (»NN« , 75/18).

Usluge profesionalne rehabilitacije od Centra naručuju se putem Narudžbenice.
 
Cijena usluga profesionalne rehabilitacije utvrđuje se Cjenikom usluga profesionalne rehabilitacije za 2020.  
 
 

 

AutorCpr

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

U svrhu ispunjenja zakonske obveze iz članka 60. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13.85/15.), Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek je Povjerenici za informiranje podnio Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2018. god.

AutorCpr

Financijsko izvješće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2018. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Financijska izvješća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek (dokumenti):

PR-RAS 31.12. 2018. 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE CPR OSIJEK ZA 2018. 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE sa 31.12.2018.